Honen

 

Einspindel-Maschinen


Titel Beschreibung
SUNNEN MBC 1805/1806 Horizontal-Honmaschinen
Kadia LH60/350 Hon-Ø 1,0-40mm, max. Hublänge 350mm
Sunnen ML5000 Ø 40mm
 

Mehrspindel-Maschinen


Titel Beschreibung
Kadia 2LH60/350 Hon-ø 1,0 - 40 mm, max. Hublänge 350 mm, 8 Stationen, 2 x Honen